REGULAMIN HURTOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO


§1

Postanowienia ogólne

1. Hurtowa platforma internetowa [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest CONTENT TRADE MANAGEMENT . z siedzibą w Krakowie , ul. J. Conrada 63 , NIP: 7342564092, tel.: 12 444 15 22, fax: 12 444 15 21 , adres email: biuro@easylifedesign.pl

3. Do podjęcia współpracy nie jest wymagane podpisanie umowy pomiędzy Właścielem a Klientem. Akceptacja regulaminu podczas procesu rejestracji, oraz aktywacja konta,  równoznaczna jest z zawarciem umowy współpracy pomiędzy Właścicielem a Klientem

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami hurtowymi brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep przeznaczony jest dla zarejestrowanych odbiorców hurtowych prowadzących działalność gospodarczą.

8. Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej

9. Klient ma prawo do rozwiązania umowy i usunięcia konta z hurtowego sklepu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, składając pisemne wypowiedzenie drogą mailową na adres: biuro@easylifedesign.pl

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 §2

                                                                                                                                      Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja w sklepie wg formularza rejestracji i akceptacja regulaminu. Po rejestracji nastąpi aktywacja konta przez właściciela sklepu i nadanie praw do składania zamówień. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kontakt z biurem obsługi klienta. Dopuszcza się również potwierdzenie poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

                                                                                                                                                     §3  

                                                                                                                                             Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, w końcowym etapie składania zamówienia.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy widoczne w końcowym etapie składania zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę ( nie dotyczy klientów którzy działają na podstawie odroczonego terminu płatności).

4. Za korzystanie ze sklepu obowiązuje roczna opłata administracyjna w wysokości 490 zł netto. Opłata jest pobierana od Klientów których zakupy w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczą 1000 zł netto. W przypadku zaistnienia opłaty wobec Klienta, po zakończeniu roku kalendarzowego właściciel sklepu wystawi fakturę VAT na podstawie której Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Termin płatności faktury to 7 dni od daty wystawienia.  Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na przesłanie faktury formą elektroniczną.

5. Termin roku kalendarzowego jest liczony w ten sposób, że w momencie rejestracji jest to pierwsze 12 miesięcy od dnia aktywacji konta wydłużone do końca roku następującego po okresie pierwszych 12 miesięcy. Kolejne okresy to rok kalendarzowy. Przykład: Jeżeli rejestracja i aktywacja konta następuje np. w miesiącu styczniu 2020r., wówczas pierwsze 12 miesięcy liczone jest do stycznia 2021r. i wydłużone do końca roku 2021.  Jeżeli rejestracja następuje np. w grudniu 2020r., wówczas pierwsze 12 miesięcy liczone jest do grudnia 2021r. i wydłużone do końca miesiąca grudnia 2021r. czyli zakończenia roku kalendarzowego.

                                                                                                                                                   §4  

                                                                                                                                  Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych ( DPD lub DHL) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

                                                                                                                                                   §5 

                                                                                                                                        Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru ( faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  §6 

                                                                                                                            Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia

Przepisy dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego
celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy
poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za
ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy
Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy składaniu zamówienia oraz w trakcie trwania umowy sprzedaży, wykorzystujemy w następujących celach:
1) złożenia zamówienia i wykonania jego realizacji, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
3) marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
4) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby
zestawień, analiz i statystyk na podstawie złożonych zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
5) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z regulaminu przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
6) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy sprzedaży, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.
We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:
1) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:
– firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy wysyłce towaru lub korespondencji;
– podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.
2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
– podmiotom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów;
– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:
1) wniosek o:
– sprostowanie nieprawidłowych danych;
– usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
– ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);
– dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
– przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);
2) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):
– jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;
– jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec  Państwa interesów, praw i wolności.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

                                                                                                                                                    §7 

                                                                                                                           Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

                                                                                                                                                    §8 

                                                                                                              Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Klient, akceptując regulamin, podczas rejestracji oświadcza iż zapoznał sie z nim i wszelkie informacje w nim zawarte są dla niego zrozumiałe, oraz że wyraża zgodę na zastosowanie wszelkich zasad współpracy zawartych w regulaminie.